Milieu Natuur en RO

Het Vlaams materialendecreet is een mijlpaal in de duurzame omgang met schaarse grondstoffen. Meer en meer evolueren we naar een systeem waarin afval bruikbaar materiaal wordt. Wist u trouwens dat wij Vlamingen koploper zijn in Europa inzake het selectief inzamelen van huishoudelijk afval?

Vanaf 2015 dienen Vlaamse ondernemingen maar één omgevingsvergunning aan te vragen in plaats van een aparte milieu- en bouwvergunning. Deze nieuwe vergunning is van onbepaalde duur, hoeft niet opnieuw aangevraagd te worden en garandeert rechtszekerheid aan de ondernemer en inspraak aan de burger.

Onderzoek naar statiegeld op eenmalige drankverpakkingen 30 juni 2015

 
In de beleidsnota Omgeving van Vlaams minister Joke Schauvliege staat dat er een impactanalyse zal uitgevoerd worden over de invoering van het statiegeld op (plastic) flessen en blik, de zogenaamde eenmalige drankverpakkingen. De eerste twee fasen van de analyse zijn ondertussen uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt één mogelijk scenario naar voren geschoven dat nu verder uitgewerkt zal worden. Pas na deze fase zal definitief beslist worden over het al dan niet invoeren van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. ‘De mogelijke invoering van dit statiegeldsysteem dient vooral om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen en de materiaalkringlopen verder te sluiten. Belangrijkste doelstelling is de consumenten aanzetten tot het terugbrengen van de drankverpakkingen naar de terugnamepunten. Het verder uitwerken van dit scenario zal o.a. in kaart brengen hoe alles praktisch kan geregeld worden en geoperationaliseerd worden. De eerste resultaten mogen we verwachten tegen september. Die zullen verder besproken worden door een klankbordgroep waarin o.a. OVAM, Fost Plus en de detailhandel vertegenwoordigd zijn.’ Lees meer
 
 

Ontwikkelingsstrategie Meetjesland 2014-2020 goedgekeurd 28 mei 2015

 
De Vlaamse Regering keurde de ontwikkelingsstrategie voor het Meetjesland voor de periode 2014-2020 goed in het kader van Leader. Dit gebeurde op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege. Leader is het Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling dat plattelandsactoren wil helpen om het potentieel van hun plaatselijke regio op langere termijn te ontwikkelen. Naast de strategie voor het Meetjesland werden nog 11 andere goedgekeurd. ‘Deze goedkeuring is een belangrijk gegeven voor een plattelandsregio als het Meetjesland. Met dergelijke strategie toont de regio aan zich volop voor te bereiden op de toekomst.’ Lees meer
 
 

MAP5 beloont goed presterende landbouwbedrijven 27 mei 2015

 
Vorige week dienden CD&V, N-VA en Open VLD het nieuwe mestdecreet in in het Vlaams Parlement. MAP5 waardeert de inspanningen die landbouwers leverden onder het vorige MAP. Door een gebiedsgerichte aanpak op maat, krijgen bedrijven die goede resultaten kunnen voorleggen inzake de kwaliteit van het grond-  en oppervlaktewater minder strenge normen opgelegd. In probleemgebieden moet echter een tandje wordt bijgestoken. Op korte termijn zullen hierover hoorzittingen plaatsvinden. Lees meer
 
 

Extra steun voor lokale klimaatprojecten 26 mei 2015

 
Gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekend hebben, kunnen voortaan extra financiële steun krijgen voor lokale klimaatprojecten. Via het convenant engageren ze zich vrijwillig om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Om die gemeenten extra te stimuleren om originele klimaatprojecten uit te werken op lokaal vlak, stelt Vlaams minister Joke Schauvliege jaarlijks 300.000 euro ter beschikking. ‘Ik ben er van overtuigd dat het grote klimaatprobleem ook op lokaal niveau dient aangepakt te worden. Op die manier creëer je een groter draagvlak en zet je mensen aan om vanuit hun eigen leefwereld hun steentje bij te dragen. Als we dit in grote getale gaan doen, zal dit ongetwijfeld leiden tot positieve resultaten.' Lees meer
 
 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in volle voorbereiding 6 mei 2015

 
We moeten zuiniger omgaan met ruimte. Om de voorhanden zijnde ruimte in te delen en eventueel te wijzigen is een visie op lange termijn noodzakelijk. In november 2014 gaf Vlaams minister Joke Schauvliege het startsein voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). ‘Dit plan bouwt voort op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’, aldus de minister. ‘We leggen nu de lat hoger en zoeken naar concrete oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.’ Tien werkgroepen die verschillende gebieden vertegenwoordigen testen nu de visie, de strategieën en de concepten uit het Groenboek BRV. ‘Tegen juni 2015 zouden we moeten klaar zijn met het voorbereidend werk. Ikzelf maak deel uit van de werkgroep ‘Gebied Meetjesland’ (Oost-Vlaanderen). Dan gaat elke werkgroep zijn visie op het specifieke gebied voorstellen aan de minister en meteen ook instrumenten voorstellen om die te gaan realiseren.’ Vorige vrijdag gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan de minister om op basis van dit voortraject een ontwerp Witboek en een ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op te maken. Lees meer
 
 

Vlaanderen wil inzetten op wind 1 april 2015

 
Vlaanderen wil inzetten op hernieuwbare energie. Volgens de Europese doelstellingen moet het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen stijgen van 5,9 tot 10,5% in 2020. De Vlaamse Regering keurde onlangs de conceptnota ‘realisatie van een Fast Lane voor windenergie’ goed. De ambitie is om het aantal windturbines te verhogen en de plaatsing van windturbines langsheen snelwegen, in industriezones of op haventerreinen – waar de hinder beperkt is – te vergemakkelijken en te versnellen. Eén werkgroep zal de meest geschikte zones voor windturbines zoeken en in kaart brengen. De andere werkgroep zal werk maken van juridische mogelijkheden om de procedures te versnellen. Voor de zomervakantie zouden de eerste resultaten gekend zijn, het volledig onderzoek zal afgerond worden tegen het eind van het jaar. Ik ondervroeg minister Turtelboom omtrent deze conceptnota in de commissie Energie van het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Maldegem en Aalter gaan samen met provincie Oost-Vlaanderen voor 20% minder CO2-uitstoot 30 maart 2015

 
De gemeenten Maldegem en Aalter engageren zich samen met de Provincie Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Afwachten is niet langer een optie. Daarom werken de gemeenten een ambitieus actieplan uit. Ze engageren zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Dat willen ze samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers. In dit kader ondertekenden ze op 28 maart 2015 het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen door de CO2-uitstoot op hun hele grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020.  Lees meer
 
 

CO2-uitstoot in het Meetjesland 12 februari 2015

 
Dat we dringend inspanningen moeten leveren om de klimaatverandering tegen te gaan, daar is iedereen van overtuigd. Eén van de manieren om dit te doen is de CO2-uitstoot te verminderen. Wist u dat steden wereldwijd bijna twee derde van alle broeikasgassen uitstoten? En heeft u een idee hoeveel CO2 u als Meetjeslander gemiddeld uitstoot per jaar? Lees meer
 
 

Herstructureringsprogramma 'rode' landbouwbedrijven in stikstofaanpak goedgekeurd 2 februari 2015

 
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering een herstructureringsprogramma goedgekeurd voor de zogenaamde 'rode' landbouwbedrijven in het kader van de stikstofaanpak. De maatregelen uit het herstructureringsprogramma worden vrijwillig ingezet op vraag van de landbouwer. De Vlaamse regering voorziet in 5 maatregelen Lees meer
 
 

Beslissingen Vlaamse Regering inzake klimaat 15 december 2014

 
Op 12 december 2014 besliste de Vlaamse Regering tot financiering van vier in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 geselecteerde maatregelen. Daarnaast besliste ze ook om in het kader van internationale klimaatfinanciering 1 miljoen euro toe te kennen aan het Adaptatiefonds. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Milieu Natuur en RO
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement