Milieu Natuur en RO

Het Vlaams materialendecreet is een mijlpaal in de duurzame omgang met schaarse grondstoffen. Meer en meer evolueren we naar een systeem waarin afval bruikbaar materiaal wordt. Wist u trouwens dat wij Vlamingen koploper zijn in Europa inzake het selectief inzamelen van huishoudelijk afval?

Vanaf 2015 dienen Vlaamse ondernemingen maar één omgevingsvergunning aan te vragen in plaats van een aparte milieu- en bouwvergunning. Deze nieuwe vergunning is van onbepaalde duur, hoeft niet opnieuw aangevraagd te worden en garandeert rechtszekerheid aan de ondernemer en inspraak aan de burger.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in volle voorbereiding 6 mei 2015

 
We moeten zuiniger omgaan met ruimte. Om de voorhanden zijnde ruimte in te delen en eventueel te wijzigen is een visie op lange termijn noodzakelijk. In november 2014 gaf Vlaams minister Joke Schauvliege het startsein voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). ‘Dit plan bouwt voort op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’, aldus de minister. ‘We leggen nu de lat hoger en zoeken naar concrete oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.’ Tien werkgroepen die verschillende gebieden vertegenwoordigen testen nu de visie, de strategieën en de concepten uit het Groenboek BRV. ‘Tegen juni 2015 zouden we moeten klaar zijn met het voorbereidend werk. Ikzelf maak deel uit van de werkgroep ‘Gebied Meetjesland’ (Oost-Vlaanderen). Dan gaat elke werkgroep zijn visie op het specifieke gebied voorstellen aan de minister en meteen ook instrumenten voorstellen om die te gaan realiseren.’ Vorige vrijdag gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan de minister om op basis van dit voortraject een ontwerp Witboek en een ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op te maken. Lees meer
 
 

Vlaanderen wil inzetten op wind 1 april 2015

 
Vlaanderen wil inzetten op hernieuwbare energie. Volgens de Europese doelstellingen moet het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen stijgen van 5,9 tot 10,5% in 2020. De Vlaamse Regering keurde onlangs de conceptnota ‘realisatie van een Fast Lane voor windenergie’ goed. De ambitie is om het aantal windturbines te verhogen en de plaatsing van windturbines langsheen snelwegen, in industriezones of op haventerreinen – waar de hinder beperkt is – te vergemakkelijken en te versnellen. Eén werkgroep zal de meest geschikte zones voor windturbines zoeken en in kaart brengen. De andere werkgroep zal werk maken van juridische mogelijkheden om de procedures te versnellen. Voor de zomervakantie zouden de eerste resultaten gekend zijn, het volledig onderzoek zal afgerond worden tegen het eind van het jaar. Ik ondervroeg minister Turtelboom omtrent deze conceptnota in de commissie Energie van het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Maldegem en Aalter gaan samen met provincie Oost-Vlaanderen voor 20% minder CO2-uitstoot 30 maart 2015

 
De gemeenten Maldegem en Aalter engageren zich samen met de Provincie Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Afwachten is niet langer een optie. Daarom werken de gemeenten een ambitieus actieplan uit. Ze engageren zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Dat willen ze samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers. In dit kader ondertekenden ze op 28 maart 2015 het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen door de CO2-uitstoot op hun hele grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020.  Lees meer
 
 

CO2-uitstoot in het Meetjesland 12 februari 2015

 
Dat we dringend inspanningen moeten leveren om de klimaatverandering tegen te gaan, daar is iedereen van overtuigd. Eén van de manieren om dit te doen is de CO2-uitstoot te verminderen. Wist u dat steden wereldwijd bijna twee derde van alle broeikasgassen uitstoten? En heeft u een idee hoeveel CO2 u als Meetjeslander gemiddeld uitstoot per jaar? Lees meer
 
 

Herstructureringsprogramma 'rode' landbouwbedrijven in stikstofaanpak goedgekeurd 2 februari 2015

 
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering een herstructureringsprogramma goedgekeurd voor de zogenaamde 'rode' landbouwbedrijven in het kader van de stikstofaanpak. De maatregelen uit het herstructureringsprogramma worden vrijwillig ingezet op vraag van de landbouwer. De Vlaamse regering voorziet in 5 maatregelen Lees meer
 
 

Beslissingen Vlaamse Regering inzake klimaat 15 december 2014

 
Op 12 december 2014 besliste de Vlaamse Regering tot financiering van vier in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 geselecteerde maatregelen. Daarnaast besliste ze ook om in het kader van internationale klimaatfinanciering 1 miljoen euro toe te kennen aan het Adaptatiefonds. Lees meer
 
 

Vlaanderen strijdt tegen uitstoot broeikasgassen 4 december 2014

 
Deze week startte in Lima (Peru) de 20ste internationale klimaatconferentie. Bedoeling is dat er overeenstemming komt over een ontwerptekst inzake de aanpak van de klimaatverandering. Volgend jaar zal dit in Parijs verwerkt worden in een globaal akkoord dat zal ingaan in 2020 met als doel de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden Celsius te beperken. Ook Vlaanderen draagt haar steentje bij. In mei keurde de vorige Vlaamse Regering reeds 5 nieuwe interne klimaatmaatregelen goed. In haar antwoord op een vraag die ik hierover indiende gaf Vlaams minister Joke Schauvliege een stand van zaken mee. ‘In totaal trok Vlaanderen 1,528 miljoen euro uit voor deze nieuwe interne klimaatmaatregelen. Hiermee toont Vlaanderen duidelijk aan dat het inzet op de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Deze maatregelen worden gefinancierd via het Vlaams Klimaatfonds dat bestaat uit 38 miljoen euro en waarvan 20 miljoen euro gereserveerd is voor interne maatregelen.’ Lees meer
 
 

Overheid moet verantwoordelijkheid nemen om Vlaamse landbouw leefbaar te houden 3 december 2014

 
Naar aanleiding van de hoorzitting en gedachtewisseling inzake de Europese instandhoudingsdoelstellingen en de Programmatische Aanpak Stikstof in het Vlaams Parlement neemt CD&V volgend standpunt in. Concreet komt het er op neer dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen om de Vlaamse landbouw leefbaar te houden. Klik op 'Lees meer' om het standpunt van CD&V te bekijken. Lees meer
 
 

CosmoGolem in Vlaams Parlement 5 november 2014

 
Net voor de plenaire vergadering kwam de CosmoGolem op bezoek in het Vlaams Parlement. Deze 4 meter hoge houten reus is een boodschapper van Natuurpunt en vraagt om meer natuur dicht bij huis. De Cosmogolem werd gebouwd door kunstenaar Koen Vanmechelen en Natuurpunt. Hij blijft een maand lang in het Vlaams Parlement waar hij een boodschap van hoop op meer natuur zal uitdragen. Lees meer
 
 

135 speelzones bieden jeugdverenigingen extra speelnatuur in zomermaanden 3 juli 2014

 
Tijdens de zomermaanden is de vraag naar speelruimte in natuurgebieden zeer groot. Heel veel kinderen gaan dan op kamp in de Vlaamse natuur. Jeugdorganisaties zijn elk jaar vragende partij voor meer speelruimte in de buurt van hun kamplocaties. In opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft het Agentschap voor Natuur en Bos in nauw overleg met de jeugdorganisaties 135 zomerspeelzones aangeduid. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Milieu Natuur en RO
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement