Privacyverklaring

Valerie Taeldeman, Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Maldegem voor CD&V, hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit is aldus de privacyverklaring van Valerie Taeldeman, Vlaams Volksvertegenwoordiger, gevestigd in het huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel. Valerie Taeldeman is verbonden aan de politieke partij CD&V , die wordt gestructureerd onder Unitas vzw, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 89, 1040 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0414.749.234 (hieronder verder omschreven als “CD&V-partijsecretariaat”).

Deze privacyverklaring geeft uitvoering aan de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Hoewel dit document te goeder trouw en zo volledig en juist mogelijk werd opgesteld, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheden of onnauwkeurigheden.

U kunt met vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens steeds terecht bij mij (valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be) of op het secretariaat van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel (fractie.cdenv@vlaamsparlement.be).

Wat zijn de kerntaken van de CD&V-fractie en de volksvertegenwoordigers (zoals Valerie Taeldeman) in het Vlaams Parlement?

 1. controleren van de Vlaamse regering;
 2. stemmen van de wetten waarvoor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap bevoegd zijn;
 3. invulling geven aan zijn of haar parlementair werk vanuit een christen-democratische visie op de ontwikkeling van de samenleving, onder andere door het formuleren van voorstellen van resolutie en voorstellen van decreet;
 4. het beleid en de gemaakte politieke keuzes vertalen naar leden en sympathisanten.

De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement en de leden van de CD&V-fractie, waaronder Valerie Taeldeman,:

 • Verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de vermelde kerntaken en in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Beperken maximaal de gegevens die worden verwerkt;
 • Vragen, behoudens aan leden van CD&V waarmee een lidmaatschapsovereenkomst bestaat, om uw uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken;
 • Nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij aan de politieke partij CD&V en de fracties van CD&V in de andere parlementaire assemblees voor zover ze enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Geven iedereen bij iedere elektronische nieuwsbrief de mogelijkheid om zich uit het bestand te laten schrappen.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens ?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de vermelde kerntaken en in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met name het verstrekken van informatie over het politiek werk van de leden van de CD&V-fractie, zowel via algemene als thematische nieuwsbrieven, het duiden van de politieke actualiteit en van het beleid, het informeren over activiteiten ter ondersteuning van de politieke werking van de CD&V-fractie of van haar leden, het uitnodigen voor studiedagen, netwerking rond specifieke beleidsdomeinen.

Welke gegevens houden we bij ?

We houden de volgende gegevens bij in ons bestand: identificatie- en contactgegevens, zoals uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, en de aanduiding van de specifieke beleidsdomeinen waarin u interesse betoont. Deze beleidsdomeinen zijn in lijn met de bevoegdheden van de verschillende commissies in het Vlaams Parlement of met beleidsdomeinen waarvoor een minister van de Vlaamse regering is bevoegd, bijvoorbeeld onderwijs, energie, landbouw, enz.

Hoe verkrijgen we uw gegevens ?

We verkrijgen uw gegevens doordat u ze ons rechtstreeks heeft bezorgd, doordat u zich heeft ingeschreven via de website of andere tools, hetzij omdat u lid bent van CD&V en we uw gegevens vanuit het CD&V-partijsecretariaat hebben ontvangen.

Op welke rechtsgrond verwerken we persoonsgegevens ?

We verwerken uw persoonsgegevens hetzij op grond van de lidmaatschapsovereenkomst met CD&V, hetzij op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of hetzij op basis van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens waarover we beschikken, worden niet doorgegeven aan derden.

We doen een beroep op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij sluiten met elke derde die persoonsgegevens verwerkt, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, een verwerkersovereenkomst af. In deze overeenkomst maken wij met hen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens afdoende te waarborgen.

We maken geen gebruik van cookies, tracking, google analytics. We kunnen wel nagaan welke elektronische nieuwsbrieven door de ontvangers werden geopend en welke items van elektronische nieuwsbrieven door de ontvangers werden geopend.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking. Persoonsgegevens van niet-leden worden bewaard tot maximaal twee jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, recht op verbetering of aanpassing van de gegevens en recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Iedere vraag om verwijdering uit ons bestand wordt bij ontvangst ingewilligd. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van uzelf rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gevolg kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt met vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens steeds terecht op het secretariaat van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel of op fractie.cdenv@vlaamsparlement.be. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermende Autoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden via een disclaimer bij de elektronische nieuwsbrieven.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail (fractie.cdenv@vlaamsparlement.be) als u deze wilt raadplegen.