Op woensdag 24 april keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement mijn resolutie goed betreffende noodzakelijke acties voor een globaal renovatieplan in Vlaanderen.

“De renovatie van het Vlaams woningpatrimonium speelt een cruciale rol in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen. De CO2-uitstoot moet dringend teruggedrongen worden en dus is er nood aan bijkomende acties om de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen.” 

Volgens het laatste voortgangsrapport van het Vlaams Mitigatieplan zijn gebouwen goed voor 31% van de Vlaamse non-ETS-broeikasgasuitstoot. Het is dus niet verwonderlijk dat de aanpak van het verouderd Vlaams (woon)patrimonium terug te vinden is in heel wat plannen. Het Renovatiepact van de Vlaamse Regering van 16 december 2014 is er daar één van. Het doel van dit pact is de renovatiegraad van het Vlaams woningpatrimonium sterk te verhogen en de energieprestatie ervan te optimaliseren.

“Het Renovatiepact heeft alle mogelijke actoren samen rond de tafel gebracht. Met de uitwerking van de Woningpas, de hervorming van het EPC tot het nieuwe EPC en de invoering van een totaalrenovatiebonus zijn stappen in de goeie richting gezet.” 

Spijtig genoeg heeft de renovatiegraad sinds de ondertekening van het Renovatiepact nog niet het gewenste ritme bereikt. Daarom doe ik met deze resolutie een aantal voorstellen die tot doel hebben de renovatiegraad een versnelling hoger te schakelen. Een hogere renovatiegraad zal immers niet alleen het wooncomfort en het energieverbruik in de woning verbeteren, wat vooral ten goede komt van de bewoner en zijn portemonnee, maar het zal ook de CO2-uitstoot van de woning optimaliseren wat een positief effect zal hebben op het klimaat. De stijging van de renovatieopdrachten zal bovendien de werkgelegenheid in Vlaanderen stimuleren.

De resolutie pleit o.a. voor verder onderzoek naar hoe mensen financieel of fiscaal ondersteund kunnen worden bij de renovatie van hun woning.

“We moeten de omslag maken naar een eenvoudige en toegankelijke renovatiepremie, dit om de versnippering aan renovatie- en REG-premies tegen te gaan. Deze herwerkte renovatiepremie willen we ook openstellen voor eigenaars-verhuurders om hen aan te zetten oudere huurwoningen te renoveren. Deze regering voerde een premie van 7.500 euro in om afbraak en vernieuwbouw te stimuleren, ook buiten de centrumsteden waar de 6% BTW-regeling van toepassing is. We moeten deze premie evalueren en bekijken of de nodige budgettaire ruimte beschikbaar is om de premie aan te houden."

Daarnaast is het belangrijk dat bepaalde hindernissen (bv. onvoldoende technische kennis, te weinig zicht op wie hen kan bijstaan in het renovatieproces of financiële belemmeringen) worden weggenomen waardoor gezinnen toch niet overgaan tot renovatie, terwijl hun woning die echt wel nodig heeft.

“ik stel voor dat het VEA en Wonen-Vlaanderen onderzoeken op welke manier het nieuwe EPC uitgebreid kan worden met informatie over de woonkwaliteit zodat het EPC-attest een totaalbeeld geeft van de toestand van de woning en hoe deze op peil te brengen. Ook moeten alle Vlamingen in hun gemeente advies, en indien nodig, ondersteuning kunnen vragen bij een ontzorgingsinitiatief.”

“Het is belangrijk dat we de drempel tot renovatie verlagen en dat gezinnen een extra duwtje in de rug krijgen zodat ze in de toekomst kunnen leven in een comfortabele en kwaliteitsvolle woning met een laag energieverbruik."